social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
دوشنبه 16 دی 1398
محور ردیف فعالیت برنامه سال 1401 عملکرد سال 1401 درصد تحقق برنامه
استاندارد سازی 1 تدوین و تجدیدنظر استاندارد ملی 12 3 25%
2 بازنگری استاندارد ملی 100 453 453%
3 ایجاد و فعالسازی کمیته های فنی متناظر 1 1 100%
4 مشارکت در فعالیتهای استانداردسازی بین المللی 1 1 100%
5 آموزش مدیران کنترل کیفیت (نفر ساعت) 8.367 9.584 115%
6 آموزش کارشناسان استاندارد (نفر ساعت) 53 208 393%
7 آموزش کارکنان  استان(نفر ساعت) 3.167 3.170 100%
ارزیابی انطباق 8 صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 110 107 97%
9 تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 190 246 130%
10 صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی 5 12 240%
11 صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی 5 1 20%
12 تعداد اظهارنامه مورد بررسی وارداتی 119 237 199%
13 بازرسی فنی از واحد های تولیدی تحت پوشش 1.215 1.418 117%
14 بازرسی از تجهیزات  شهربازی و تجهیزات زمین بازی 114 117 103%
15 بازرسی فنی انرژی صنایع انرژی بر 29 29 100%
16 نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبه های انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر (تعداد بازرسی مراکز عرضه لوازم خانگی) 108 172 159%
17 نمونه برداری از مراکز تولیدی 1.866 5.488 294%
18 آزمون نمونه مراکز تولیدی 1.695 2.142 126%
19 بازرسی طرح طاها (تولید داخل) 7.200 7.315 102%
20 نمونه برداری طاها (تولید داخل) 285 317 111%
21 آزمون نمونه طاها (تولید داخل) 285 317 111%
اندازه شناسی 22 آزمون نازل جایگاه عرضه سوخت مایع 1,708 1.729 101%
23 آزمون باسکول های وسائل نقلیه چرخدار جاده ای 350 366 105%
24 آزمون سایر وسائل سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومی 3,500 3.029 87%
25 آزمون نازل های CNG 114 147 129%
26 آزمون انگ فلزات گرانبها (از واحد تولیدی دارای کد شناسایی) 6 7 117%
تایید صلاحیت 27 تمدید  تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی بر اساس روش اجرایی
( در برنامه سال 1400 تعداد تمدید ، تعلیق و ابطال تعیین شده است)
16 19 119%
اشاعه فرهنگ استاندارد - 
شاخص های
 روابط عمومی *
28 فعالیت های اطلاع رسانی و برنامه های ارتباطی- تبلیغات محیطی 300 1.402 501%