social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 فرم های مورد نیاز آسانسور

راهنما: فرم های مورد نظر را میتوان از شرکت های نصاب دریافت و یا از پورتال تهیه کرد و بعد از تکمیل تحویل شرکت های بازرسی داد.

1- فرم مشخصات فنی آسانسورهای برقی

2- فرم یافته های بازرسی -آسانسورهای برقی

3- گواهی خود اظهاری تائیدیه اجزا آسانسورهای برقی

4- پرسشنامه ی یکسان بازرسی آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی 1-6303