دسترسی سریع

استانداردسازی و آموزش
عنواین دوره های آموزشی جهت تمدید پروانه کارشناسان استاندارد
احتراما  با توجه به نامه شماره 184841 مورخ 1400/08/04 مدیر کل محترم آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد،مبنی برهمسان سازی و وحدت رویه در گذراندن دوره های آموزشی از سوی متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی استاندارد و ممانعت از انتخاب سلیقه ای و غیر مرتبط عناوین دوره ها آموزشی با دامنه(های) فعالیت مندرج در پروانه های صادره  ، لذا به پیوست  لیست دوره های آموزشی مصوب جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.