دسترسی سریع

فرم های پروانه کاربرد
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395

راهنما: فرم مورد نظر را پرینت گرفته و بعد از تکمیل تصویر آن را جهت اقدامات بعدی در سامانه نظارت بارگذاری نمایید. فرم شماره 4 و 5 را طی نامه ای به اداره کل ارسال نمایید.
ضمنًا جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد، مبلغ مورد نظر را به شماره شبای IR330100004071054401820835 بنام حساب درآمد عمومی- خدمات استاندارد با شناسه 312054471146000001460710098044 واریز و اصل فیش تحویل واحد کارگزینی و درآمد گردد.